خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه درباره یادگیری و نظریات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

سپهری نیا (1376) تحقیقی را تحت عنوان «تأثیر عزت نفس بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی شهرستان شوشتر»به انجام رسانده است. حجم نمونه این پژوهش 180 دانش آموز پسر و 180 دانش آموز دختر سال سوم راهنمایی شهرستان شوش بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها در هرجنس با توجه به میانه نمره های عزت نفس به دوگروه عزت نفس بالا و عزت نفس پایین تقسیم شدند سپس با توجه به عزت نفس قبلی به طور تصادفی به گروه های 30 نفری جهت دست کاری آزمایشی تقسیم شدند. براساس یافته های این پژوهش عزت نفس آزمودنی های دختر با عزت نفس آزمودنی های پسر تفاوت معنی داری نداشتند. در نگرش نسبت به تقلب تفاوت آزمودنی های دختر و پسر معنی دار بوده و نگرش نسبت به تقلب آزمودنی های دختر منفی تر است و در اقدام به تقلب بین آزمودنی‌های دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. 
 

 

 

فهرست مطالب

پژوهش های داخلی

پژوهش های خارجی

جمع بندی 

منابع